Prinsjesdag 2023: wat zijn de highlights voor HR?
20 september 2023 
in Nieuws

Prinsjesdag 2023: wat zijn de highlights voor HR?

Gisteren op Prinsjesdag werden de Rijksbegroting en de Miljoenennota gepresenteerd en maakte de regering de plannen voor 2024 bekend. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevatten de Miljoennota en de Begroting SZW een beperkt aantal nieuwe maatregelen ten opzichte van de VoorjaarsnotaNIEUWS EN ACTUALITEITVoorjaarsnota 2023: maatregelen die HR raken

Onderstaande plannen zijn relevant voor HR.

Streep door compensatie transitievergoeding bij beëindiging vanwege ziekte werkgever

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Besloten is dat het onderdeel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever niet in werking treedt. Reden hiervoor is dat na onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

WW-premie en overwerk

Als onderdeel van het arbeidsmarktpakket wordt de systematiek rondom de WW-premieheffing gewijzigd. Momenteel moeten werkgevers het hoge tarief betalen als blijkt dat een werknemer méér dan 30 procent overwerk heeft uitgevoerd ten opzichte van de uren in zijn contract. Er geldt een uitzondering op deze regel voor werknemers die een contract hebben van meer dan 35 uren per week. Deze grens wordt verlaagd naar 30 uren per week.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding die een werkgever aan werknemers mag vergoeden, wordt voor zakelijk gemaakte reiskosten per 2024 verhoogd naar 23 eurocent per kilometer.

Onbelast verstrekken ov-abonnementen wordt eenvoudiger

In het Belastingplan 2022 werd de regering verzocht te onderzoeken hoe het onbelast verstrekken van ov-abonnementen eenvoudiger kan worden gemaakt. In de Voorjaarsnota 2023 kondigde de regering naar aanleiding van dit onderzoek aan dat de huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Hoe de vrijstelling eruit komt te zien, stond niet in de nota. In de Miljoenennota wordt dit ook niet verder uitgewerkt. Wel wordt genoemd dat de derving van de maatregel daalt van 21 naar 18 miljoen euro.

Vereenvoudiging verlofstelsel

Het (demissionaire) kabinet wil het verlofstelsel vereenvoudigen en overzichtelijker maken. Zo wil de regering onder meer de opnametermijnen van het (aanvullend) geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zoveel mogelijk gelijktrekken, tot twaalf maanden na de na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin. In verband met de gezondheid en veiligheid van de moeder wordt opnametermijn voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet aangepast. De mogelijkheid om het adoptie- en pleegzorgverlof vanaf vier weken voor de opname in het gezin op te nemen blijft ook bestaan. De mogelijkheden voor vereenvoudiging worden in 2023 in beeld gebracht. In 2024 wordt daaraan verder uitwerking gegeven, waarbij ook het SER-advies over verlof, dat in het najaar van 2023 verschijnt, zal worden betrokken.

Speciale status Oekraïners naar verwachting verlengd

Werkgevers kunnen een Oekraïense vluchteling in loondienst nemen, zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning geldt tot 4 maart 2024. Aangezien het einde van het conflict voorlopig nog niet in zicht is, is de verwachting dat de vrijstellingsmogelijkheid opnieuw wordt verlengd tot maart 2025.

IOW eenmaal verlengd voor vier jaar

Met de Seniorenkansenvisie MEER INFO OP:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/24/kamerbrief-seniorenkansenvisiezet de regering maatregelen in om de positie van senioren te verbeteren. Zij lopen meer kans om langdurig werkloos te worden. De visie bestaat uit drie thema’s waarlangs de arbeidsmarktpositie van ‘oudere werknemers’ met maatregelen verbeterd moet worden: beeldvorming, intensieve begeleiding en matching en scholing, duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. De visie wordt de komende tijd verder uitgewerkt. In verband hiermee wordt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) nog eenmaal voor vier jaar verlengd.

STAP-budget afgeschaft, SLIM-subsidie meer budget

De scholingssubsidie STAP voor 2023 wordt conform de motie Van der Lee gerichter vormgegeven. Hierdoor valt in 2023 een bedrag vrij van 147 miljoen euro. Van dit bedrag wordt 73,5 miljoen euro aangewend om scholingssubsidie SLIM te verhogen in 2024-2027. De STAP-subsidie wordt per 2024 afgeschaft.

Gratis kinderopvang pas vanaf 2027

De regering was van plan de kinderopvang vrijwel gratis te maken per 2025, maar in de Voorjaarsnota kwam naar voren dat dit plan is uitgesteld naar 2027 vanwege het personeelstekort in de sector en een tekort aan plekken. Dit wordt gecorrigeerd in de begroting van 2024.

Aanpak schijnzelfstandigheid

De wet tot instelling van een AOV voor zelfstandigen staat gepland om in te gaan in het eerste kwartaal van 2025. In het kader van de aanpak van schijnzelfstandigheid staat de Wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie ook voor die periode gepland, evenals de opheffing van het handhavingsmoratorium.

Vragen over bovenstaande veranderingen en hoe TOP HR desk voor jou een rol kan spelen op HR gebied? Klik dan voor meer info hier of neem contact op met onze adviseurs.

Bron: XpertHR


Over de schrijver
Reactie plaatsen