Wijzigingen voor HR in 2021 (deel 1)
21 september 2020 
in Nieuws
6 min. leestijd

Wijzigingen voor HR in 2021 (deel 1)

De economie groeit in 2021 met 3,5 procent, maar de werkloosheid loopt ook op. Het kabinet gaat daarom de economie met tientallen miljarden ondersteunen. Bedrijven krijgen de tijd om zich aan te passen, werknemers kunnen hulp krijgen bij omscholing voor ander werk. HR-professionals zullen het dus druk krijgen met de ondersteuning van hun organisatie én het personeel. Zij moeten daarnaast ook nog weten welke andere ontwikkelingen er volgend jaar op stapel staan. Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2021.

 • Koopkrachtplaatjes
 • (Fiscale) maatregelen
 • Vrije ruimte WKR omlaag
 • Noodmaatregelen corona
 • Transitievergoeding MKB
 • Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
 • Verschil vast en flex, afbouw zelfstandigenaftrek
 • Scholing voor werknemers
 • Nieuw pensioenstelsel
 • Vervroegd pensioen, zwaar werk
 • AOW-leeftijd
 • Uitbreiding waardeoverdracht kleine pensioenen

(Heb je vragen over een van de bovenstaande wijzigingen, of zie je door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met TOP HR desk en ontvang informatie en advies.  Je kan contact opnemen via info@tophrdesk.nl of bel 072-531 5464).

Begin dit jaar was er nog grote krapte op de arbeidsmarkt, maar dat wijzigde toen het coronavirus uitbrak. Het aantal werkenden is gedaald van 9,1 miljoen mensen in februari 2020 naar 8,9 miljoen mensen in juli. De werkloosheid is tussen februari en juli gestegen met bijna 150 duizend personen, een stijging met meer dan 50%. Het werkloosheidspercentage bedroeg in juli 2020 al 4,5%, dit zal verder oplopen naar 5,9% van de beroepsbevolking (550 duizend mensen). Met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro helpt het kabinet mensen en bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Specifiek is er aandacht voor de mensen die bovenmatig worden getroffen door de veranderingen, zoals flexwerkers, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

Koopkrachtplaatjes
Over de ontwikkeling van de koopkracht zijn berekeningen gemaakt, maar veel hangt af van hoe de coronacrisis verloopt. Bij een tweede lock-down, zijn de gemaakte berekeningen niet meer relevant. Voor alle huishoudens geldt een koopkrachtstijging van 0,8 procent. Werkenden gaan er 1,2 procent op vooruit, gepensioneerden een half procent. De laagste inkomens krijgen 0,7 procent meer koopkracht; twee- tot driemaal modaal kan tot wel 1,1 procent koopkrachtstijging verwachten.

(Fiscale) maatregelen
Dit zijn de meest opvallende beleidsmaatregelen die invloed hebben op de koopkracht in 2021: er wordt rekening gehouden met een contractloonstijging van 1,2 procent. Verder zullen de pensioenpremies voor werknemers stijgen naar 6,8%. De zorgpremies stijgen van €1.414 naar €1.473 per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat omhoog van 6,7% naar 7,0%. In 2021 wordt het belastingtarief in de eerste schijf met 0,25%-punt verlaagd naar 37,10%. De eerste schijf loopt in het huidige belastingstelsel door tot een inkomen van € 68.507. Verder wordt de arbeidskorting verhoogd: € 179 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 10.000, € 184 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 22.000 en € 324 hoger bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 35.500. Hierdoor houden werknemers netto meer geld over.

Vrije ruimte WKR omlaag
In de werkkostenregeling (WKR) bestaat nu een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen. Maar dat percentage wordt per 1 januari 2021 iets verlaagd naar 1,18 procent. Het geld dat de overheid hiermee bespaart, wordt ingezet voor de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

Noodmaatregelen corona
In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van corona, kunnen hierdoor hun werknemers in dienst houden. De regeling is in juni 2020 verlengd met vier maanden. De regeling is in juni 2020 verlengd met vier maanden.  De daarop volgende derde verlenging kent een looptijd van 9 maanden tot 1 juli 2021. Deze derde tranche kent een aflopende tegemoetkoming van de loonsom en biedt ruimte de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De eerste drie maanden wordt 80% uitgekeerd waarna iedere 3 maanden het uitkeringspercentage met 10 procentpunt afneemt. Tevens geldt dat vanaf 1 januari 2021 het omzetverlies tenminste 30 procent moet zijn. Een overzicht met actuele coronamaatregelen voor HR vindt u hier.

Transitievergoeding MKB
Per 2021 hebben werkgevers die hun kleine onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
Sinds 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 dienen aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 te zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Verschil vast en flex, afbouw zelfstandigenaftrek
Het kabinet wil de verschillen tussen vast en flex op de arbeidsmarkt verkleinen, bijvoorbeeld met de ingevoerde wet Arbeidsmarkt in balans. Voor zelfstandigen zonder personeel is in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden.

In aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen heeft het kabinet besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2021 versneld af te bouwen. Zelfstandigen worden gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Dit creëert een gelijker speelveld tussen mensen die voor zichzelf, en voor een werkgever werken.

Scholing voor werknemers
Het kabinet blijft inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Door te blijven ontwikkelen in werk en zo nodig bij- of om- te scholen blijven vaardigheden up-to-date en kan werkloosheid worden voorkomen. Naast de scholingsmaatregelen uit het corona steun- en herstelpakket, werkt het kabinet door aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing.

Ook is er in 2021 weer circa €50 miljoen beschikbaar vanuit de SLIM-regeling, waarmee werkgevers in het MKB, maar ook grotere werkgevers in de sectoren horeca, de landbouw en de recreatie, worden gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van werkenden. Door het Pensioenakkoord is ook structureel €10 miljoen vrijgekomen voor een meerjarig investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2020 wordt geld verdeeld voor pilots om toepassing in de praktijk te bevorderen.

Nieuw pensioenstelsel
Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel, gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. De bedoeling is om de wet- en regelgeving die daarvoor nodig is in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden. Daarbij wordt een ‘ingroeipad’ voor pensioenfondsen vastgelegd naar het nieuwe stelsel.

Vervroegd pensioen, zwaar werk
In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en duurzame inzetbaarheid. Doel is dat mensen hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook mensen met een zwaar beroep.

Het kabinet stelt € 1 miljard beschikbaar in de periode 2021 tot en met 2024 voor het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het wetsvoorstel ‘RVU, verlofsparen en bedrag ineens’ ligt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (tot een bepaald bedrag) waardoor vervroegde uittreding mogelijk wordt gemaakt voor werknemers die niet in staat zijn werkend de AOW-leeftijd te bereiken. Daarnaast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om op de pensioeningangsdatum een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen als bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers ruimere mogelijkheden om fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof te sparen. De inwerkingtredingsdatum voor de versoepeling van de RVU-heffing en verlofsparen is 1 januari 2021. Voor de uitkering van het bedrag ineens, is de invoeringsdatum 1 januari 2022.

AOW-leeftijd
Het kabinet en sociale partners hebben in het pensioenakkoord afgesproken dat de stijging van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en gemiddeld 4 maanden langer AOW-pensioen. Deze aangepaste koppeling gaat ook gelden voor de pensioenrichtleeftijd, waardoor ook deze minder snel zal stijgen. Het wetsvoorstel is in juli ingediend bij de Tweede Kamer. In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd (net als dit jaar) 66 jaar en vier maanden bedragen. Daarna wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022, 66 jaar en tien maanden in 2023 en 67 jaar in 2024 en 2025.

Uitbreiding waardeoverdracht kleine pensioenen
Op verzoek van de Stichting van de Arbeid (werkgevers en vakbonden) zal het recht op waardeoverdracht van kleine pensioenen worden uitgebreid. Door de uitbreiding, mogen pensioenuitvoerders alle kleine pensioenen overdragen, of ze nou zijn ontstaan door baanwisseling of niet. Hiervoor komt wetgeving die op 1 januari 2022 in werking moet treden.

Heb je vragen over een van de bovenstaande wijzigingen, of zie je door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met TOP HR desk en ontvang informatie en advies.  Je kan contact opnemen via info@tophrdesk.nl of bel 072-531 5464.

Bron: Personeelnet.nl 

 

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen