Wijzigingen voor HR 2021 (deel 2)
24 september 2020 
in Nieuws
4 min. leestijd

Wijzigingen voor HR 2021 (deel 2)

De voorgaande blog ging over het eerste deel van de wijzingen voor HR in 2021. Deze blog bevat een korte samenvattingen van de overige wijzigingen. De volgende onderwerpen worden allemaal kort toegelicht: 

  • Hogere bijtelling elektrische auto
  • Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
  • Wijziging kinderopvangtoeslag
  • Veilig en gezond werken
  • Maatregelen re-integratie bij langdurige ziekte
  • Positie arbeidsmigranten
  • Participatie mensen met beperking
  • Bestrijding armoede
  • Loonkostenvoordeel, LIV en Jeugd-LIV
  • Wajong wijzigt

(Heb je vragen over een van de onderstaande wijzigingen, of zie je door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met TOP HR desk en ontvang informatie en advies. Je kan contact opnemen via info@tophrdesk.nl of bel 072-531 5464).

Hogere bijtelling elektrische auto

In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 14 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. Als de auto duurder is, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22 procent. Vanaf 2022 gaat de bijtelling naar 18 procent over de eerste 40.000 euro. Vanaf 2023 is er geen verschil meer tussen de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die fossiele brandstof moeten tanken.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof


Het kabinet kiest voor de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. Na eerdere uitbreiding van het verlof voor partners naar vijf dagen direct na de geboorte op 1 januari 2019, en vijf weken in het eerste half jaar sinds 1 juli 2020, neemt het kabinet nog een derde stap. Het kabinet voert daarom 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze negen weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan.

Wijziging kinderopvangtoeslag

Voorheen hadden ouders geen recht op kinderopvangtoeslag als zij niet de volledige eigen bijdrage hadden betaald. Met het wetsvoorstel Proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag wordt in 2021 geregeld dat een ouder voortaan recht heeft op kinderopvangtoeslag naar rato van het bedrag aan kosten dat de ouder tijdig heeft betaald aan de kinderopvangorganisatie.

Veilig en gezond werken


Het kabinet werkt aan een Arbovisie 2040. De Tweede Kamer zal hierover een hoofdlijnennotitie ontvangen en daarnaast zal advies worden gevraagd aan de sociale partners in de SER. In 2021 zal ook verder gewerkt worden aan verbetering van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In 2021 wordt werk gemaakt van de aanpak van burn-out, met extra aandacht voor thuiswerken en de consequenties daarvan voor de vitaliteit en het welbevinden van werkenden. Vanuit het Meerjarenprogramma Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zullen bedrijven worden ondersteund bij het opstellen en naleven van de RIE om de naleving van deze verplichting te verbeteren.

Maatregelen re-integratie bij langdurige ziekte


Met het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen wordt geregeld dat in 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. De RIV-toets zal in 2021 volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV. Als werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer.

Positie arbeidsmigranten

De Wet arbeid vreemdelingen wordt herzien om de wet meer flexibel en toekomstbestendig te maken. Hierin past ook de wijziging dat een tewerkstellingsvergunning (twv) voor ten hoogste drie jaar kan worden verleend. Verder worden er wijzigingen doorgevoerd om de positie van werknemers te versterken en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Om startups in Nederland beter in staat te stellen om internationaal talent aan te trekken, wordt daarnaast een verblijfsregeling gecreëerd voor essentieel personeel van startups in de vorm van een driejarige pilot. Het kabinet wil arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten verbeteren en daarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Zo komt er een complete en actuele woonregistratie van arbeidsmigranten. Verder worden extra eisen gesteld waarmee malafide uitzendbureaus uit de markt worden geweerd. Ook komt er één centraal informatieknooppunt waar arbeidsmigranten met vragen terecht kunnen.

Participatie mensen met beperking


Voor mensen met een beperking is het kabinet aan de slag gegaan met de aanpak Het Breed Offensief. Dat maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en biedt mogelijkheden voor ondersteuning op maat. Begin 2021 komt een wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Anticiperend op deze vereenvoudiging is het opleggen van de quotumheffing opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2022.

Bestrijding armoede


Het kabinet wil een omslag in het denken over mensen met schulden. Betrokken partijen moeten beter samenwerken, bijvoorbeeld bij beslaglegging. Hiervoor wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd, waarmee het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek een wettelijke basis krijgt. Ook wijzigt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Beide wetten zullen op 1 januari 2021 in werking treden.


Loonkostenvoordeel, LIV en Jeugd-LIV

Het LIV wordt omgevormd tot een loonkostenvoordeel voor potentieel kwetsbare jongeren (LKV jongeren). Daarnaast wordt het LKV banenafspraak structureel gemaakt. Zo worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Jeugd-LIV compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon, die in 2017 en 2019 inging. Het Jeugd-LIV is met ingang van 2020 (uitbetaling 2021) al gehalveerd en wordt met ingang van 2024 (uitbetaling 2025) gestopt. Door de verlaging en afschaffing van het jeugd-LIV, ontvangen werkgevers voor werknemers van 18 tot 21 jaar respectievelijk vanaf 2020 een lagere bijdrage en vanaf 2024 geen bijdrage meer.

Wajong wijzigt


De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bestaat met ingang van 2021 uit twee groepen jonggehandicapten: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

De groep met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bestaat uit jonggehandicapten die zijn ingestroomd vanuit de oude Wajong (tot 2010) en de Wajong2010 (2010 tot 2015). Voor deze groep staat arbeidsparticipatie centraal. Daarnaast zet de overheid in op inkomensondersteuning, waarbij (meer) gaan werken moet lonen. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer van jonggehandicapten met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. De tweede groep heeft duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Deze groep bestaat ook uit mensen die vanuit de oude Wajong-situatie zijn ingestroomd. De overheid voorziet deze groep alleen van een inkomen. Zij hebben ook geen recht op arbeidsondersteuning.

Heb je vragen over een van de bovenstaande wijzigingen, of zie je door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met TOP HR desk en ontvang informatie en advies. Je kan contact opnemen via info@tophrdesk.nl of bel 072-531 5464.

Bron: Personeelnet.nl 

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen