Prinsjesdag 2021: belangrijke onderwerpen voor HR (deel 1)
24 september 2021 
in Nieuws
10 min. leestijd

Prinsjesdag 2021: belangrijke onderwerpen voor HR (deel 1)

Op Prinsjesdag presenteert de regering ieder jaar de Rijksbegroting, de fiscale maatregelen en de kabinetsplannen voor het daaropvolgende jaar. In deze blog lees je wat voor HR en salarisprofessionals dé belangrijke onderwerpen zijn in de Miljoenennota 2022, het Belastingplan 2022 en de begroting van SZW. 

1. Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding 

2. Thuiswerkvergoeding wordt een blijvertje

3. Pensioen voor zelfstandigen 

4. Maatregelen voor meer balans tussen vast en flexibel werk

5. Verplichte arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen 

6. Compensatie voor versobering zelfstandigenaftrek

7. Invoering STAP-budget in 2022 

8. Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging bij ziekte op zijn vroegst medio 2022

9. Ouderschapsverlof 

10. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 

11. Opschorting 30% herzieningssituatie bij overwerk

12. Aof-premie gedifferentieerd per 1 januari 2022 

13. Premie Werkhervattingskas (Whk) 

14. Arbeidskorting langzamer afbouwen 

15. Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Voor vragen over een van de bovenstaande onderwerpen kan je contact opnemen met onze adviseurs via info@tophrdesk.nl of bel naar 072-531 5464. 


1. Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding 

Het kabinet introduceert een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van bepaalde thuiswerkkosten (water- en elektriciteits- verbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier). Over de hoogte van de vrijstelling is nog geen duidelijkheid. Het Nibud stelde eerder als normbedrag 2 euro netto per thuiswerkdag vast. Op verzoek van het ministerie van Financiën buigt het Nibud zich nu opnieuw over de hoogte van de toeslag. Naar verwachting zal die uitkomst niet veel afwijken van 2 euro. De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Met deze vrijstelling wordt het voor een werkgever mogelijk om een voor de loonheffingen onbelaste vergoeding te geven voor bepaalde extra kosten die een werknemer maakt vanwege het gedeeltelijk thuis uitoefenen van het werk – mits aangewezen als eindheffingsloon. Werkgevers hoeven zodoende in 2022 de vrij ruimte van de werkkostenregeling hiervoor niet meer aan te spreken.

Let op! Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, met inbegrip van bureaustoel en bijvoorbeeld een computer en mobiele telefoon, bestaan al zogenoemde gerichte vrijstellingen.

2.Thuiswerkvergoeding wordt een blijvertje (Thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding)

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Deze vergoeding is maximaal 0,19 euro per kilometer. Als werkgever moet je kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding. Je mag met je werknemer afspraken maken over een vaste vergoeding op basis van zijn thuiswerkdagen per week. Dan hoef je niet per werkdag bij te houden welke vergoeding je geeft. De vaste vergoeding hoef je niet direct aan te passen als je werknemer een dagje meer of minder thuiswerkt. Pas als dit structureel is, pas je de vaste vergoeding aan.

3. Pensioen voor zelfstandigen 

Voor het nieuwe pensioenstelsel wordt experimenteerwetgeving uitgewerkt om pensioenfondsen en verzekeraars de ruimte te geven nieuwe producten te ontwikkelen voor zelfstandigen. Ook wordt de fiscale be- handeling van de tweede en derde pijler gestroomlijnd. Daarbij blijft pensioensparen vrijwillig voor zelfstandigen, in tegenstelling tot de verplichte regelingen voor veel werknemers.

4. Maatregelen voor meer balans tussen vast en flexibel werk

Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de laatste jaren flink gestegen. Zij dragen bij aan de concurrentiekracht, dynamiek en de flexibiliteit die de Nederlandse arbeidsmarkt en economie vragen. Deze groei heeft echter ook een aantal zorgen naar boven gebracht. Tussen de ZZP-ers is er ook een groep (schijn) zelfstandigen aanwezig, die kampt met grote onzekerheid over werk en inkomen. Deze groep bevindt zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt en zijn hierdoor genoodzaakt te concurreren met elkaar op beloning en arbeidsvoorwaarden. Onder andere door deze concurrentiestrijd is maar een klein deel van de ZZP-ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en dienen zij rond te komen van een lager inkomen dan werknemers. Het kabinet treft om deze redenen een pakket aan maatregelen om de ongewenste effecten van de flexibele dienstverbanden en ZZP-ers tegen te gaan. In januari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen, welke de verschillen tussen vast en flexibel werkenden dient te verkleinen.


5. Verplichte arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen 

In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de invoering van een verplichte publieke verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Het kabinet zal onderzoeken hoe deze publieke verzekering op een uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht. 

6. Compensatie voor versobering zelfstandigenaftrek

Het kabinet versobert de zelfstandigenaftrek om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek met € 250 per jaar verlaagd. Vanaf 2021 wordt deze afbouw met € 110 per jaar versneld. In 2022 wordt de zelfstandigenaftrek met in totaal € 360 verlaagd naar € 6.310. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover, waarmee (meer) werken lonender wordt..

7. STAP-budget in 2022 

Vanaf 1 maart 2022 kunnen mensen, zowel werkenden als niet-werkenden, zelfstandig een scholingsbudget van maximaal € 1.000,- aanvragen. Zij kunnen dit budget gebruiken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) kan één keer per persoon per jaar worden aangevraagd bij UWV. Na goedkeuring wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan het (gecertificeerd) opleidingsinstituut. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

8. Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging bij ziekte op zijn vroegst medio 2022 

Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Het was de bedoeling dat kleine werkgevers per 1 januari 2021 ook compensatie zouden kunnen aanvragen voor de transitie- vergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging door hun ziekte. Omdat nog geen passende oplossing voor de uitvoering is gevonden, is de invoering van deze mogelijkheid echter uitgesteld. Het was nog niet bekend wat de nieuwe datum voor deze compensatiemogelijkheid zou zijn, maar nu staat in de Begroting SZW dat deze regeling niet eerder dan medio 2022 in werking zal treden. 


9. Ouderschapsverlof 

Het kabinet voert vanaf 1 augustus 2022 het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in, waarmee het voor werknemers makkelijker wordt om arbeid en zorg te combineren. Ouders kunnen momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

10. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 

In 2021 bedraagt de vrije ruimte van de WKR zodoende 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. In 2022 is de verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden weer de normale percentages. Dat betekent dat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer 1,7% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

11. Opschorting 30% herzieningssituatie bij overwerk

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Om misbruik te voorkomen is in deze regeling ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Om te voorkomen dat, ten gevolge van de coronacrisis, bijvoorbeeld bedrijven in de zorg hierdoor in de problemen kwamen, werd deze regeling tijdelijk helemaal opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 geldt de 30%-toets weer voor alle werkgevers.

12. Aof-premie gedifferentieerd per 1 januari 2022 

De Aof-premie wordt per 1 januari 2022 gedifferentieerd. Kleine werk- gevers zullen hierdoor minder Aof-premie betalen. Hiermee komt het kabinet hen tegemoet in het betalen van de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent. Vanaf 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers. Definitieve vaststelling van de Aof-premietarieven vindt plaats in oktober 2021.

13. Premie Werkhervattingskas (Whk) 

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziekte- wet worden betaald, is door UWV voor 2022 vastgesteld op gemiddeld 1,52 procent. 

14. Arbeidskorting langzamer afbouwen 

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld de arbeidskorting lang- zamer af te bouwen. Daarmee wordt het verschil tussen een- en twee verdieners verkleind. Als onderdeel van een pakket aan koopkrachtmaat- regelen wordt het afbouwpercentage van de arbeidskorting verlaagd van 6% naar 5,86%. Dit kost met ingang van 2022 € 100 miljoen. 

15. Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) 

De regering stelt voor om het maximumbedrag van de IACK per 2022 te verlagen met € 395. Deze maatregel moet de uitgaven die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof gedeeltelijk dekken. Het maximumbedrag van de IACK wordt naast de per 1 januari 2022 voor- gestelde verlaging op grond van het Belastingplan 2021 per 1 januari 2022 verhoogd met € 77. Per saldo is voor 2022 sprake van een beleidsmatige verlaging van het maximumbedrag van de IACK van € 318.

Voor vragen over een van de bovenstaande onderwerpen kan je contact opnemen met onze adviseurs via info@tophrdesk.nl of bel naar 072-531 5464.

Bronnen: XpertHr, Ondernemen met personeel, Bureau cicero, Zipconomy, Payper. 

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen