Geboorteverlof, hoe zit dat precies?

Het aanvullend geboorteverlof geldt sinds 1 juli 2020. Wie heeft er (geen) recht op het aanvullend geboorteverlof, hoe vraag je het aan en hoe hoog is de uitkering? Hoe zit het precies?

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) bestaat uit twee onderdelen:

1 Verlof voor partner van moeder

Uitbreiding: van 2 dagen ‘kraamverlof’ naar 5 dagen standaard geboorteverlof

 • 5 dagen = 1x wekelijkse arbeidsduur
 • ingangsdatum 1 januari 2019
 • betaald door werkgever

2 Aanvullend geboorteverlof

 • ingangsdatum 1 juli 2020
 • betaald door UWV
 • info op uwv.nl

Wie heeft recht op aanvullend geboorteverlof?

 • Werknemer werkt in loondienst

én

 • Is echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder, of
 • Woont ongehuwd samen met de moeder, of
 • Erkent het kind van de moeder.

Wie heeft geen recht?

 • Werknemer met fictief dienstverband
 • Directeur-grootaandeelhouder (DGA)
 • Niet Ziektewet verzekerde
  Bijvoorbeeld hulp in particuliere huishouding Bijvoorbeeld meewerkend partner
 • Vrijwillig Ziektewet verzekerde
 • Zelfstandige beroepsbeoefenaar
 • Werkloze

Hoofdlijnen recht

 • Geboortedatum kind op of na 1 juli 2020. Ook recht als kind is overleden na 24 weken zwangerschap
 • Standaard geboorteverlof is geheel opgenomen binnen 4 weken na geboorte
 • UWV controleert geboorte kind en partnerschap/samenwoning/erkenning

Duur ingangsdatum en opnemen

 • Verlof minimaal 1 en maximaal 5 x de wekelijkse arbeidsduur
 • Eerst mogelijke ingangsdatum is 1 week na de geboorte. Na opname standaard geboorteverlof
 • Kan in overleg met werkgever gespreid worden opgenomen
 • Binnen 6 maanden na geboorte

Hoe aanvragen?

De aanvraag door werkgever gaat:

 • Digitaal
  de Verzuimmelder in het werkgeversportaal
  Digipoort
 • Schriftelijk via formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering
 • Aanvragen kan vanaf geboortedatum: vanaf 4 weken voor ingangsdatum verlof tot 1 jaar na de ingangsdatum van verlof
 • In één keer indienen voor gehele verlof

Verplichte gegevens bij aanvragen verlof:

 • Ingangsdatum verlof
 • Geboortedatum kind
 • Aantal hele weken verlof (1, 2, 3, 4 of 5)
 • Verklaring/bevestiging dat werknemer eerst standaard geboorteverlof van 1x de wekelijkse arbeidsduur opneemt of heeft opgenomen

Controle door UWV op aanvraag:

 • Verplichte gegevens zijn gevuld
 • Ingangsdatum verlof: niet eerder dan 1 week na geboortedatum
  (i.v.m. standaard geboorteverlof van 1 week)
 • Geboortedatum kind:
  op of na 1 juli 2020
  ligt niet in de toekomst (kind is al geboren op datum aanvraag)

Hoogte uitkering

 • Geen loondoorbetalingsverplichting, tenzij in cao of arbeidsovereenkomst opgenomen
 • Uitkering van 70 procent van het (max.) dagloon. Dagloon als bij Ziektewet en WAZO gebaseerd op SV-loon in dienstverband
 • Geen toeslag kan worden aangevraagd als inkomen lager dan sociaal minimum
 • Uitkering wordt in één aansluitende periode vanaf begindatum toegekend (en betaald). Ook als verlof gespreid wordt opgenomen

Betaling uitkering

UWV betaalt bruto-uitkering aan werkgever 1x per 4 weken achteraf:

 • Gelijk met andere Ziektewet- en WAZO-uitkeringsbetalingen
 • Bij aanvraag vooraf is betaling in een of meer termijnen
 • Afhankelijk van ingangsdatum en aantal weken verlof
 • Bij aanvraag na afloop van het verlof is betaling van het hele bedrag wel in 1 keer

Op betaalspecificatie: WAZO uitkering, 70 procent. Geen specifieke vermelding aanvullend geboorteverlof

UWV kan op verzoek van werkgever/werknemer de netto-uitkering ook wekelijks rechtstreeks aan de werknemer betalen.

Vakantie (aanspraken)

 • Werknemer bouwt volledig aantal vakantie-uren op waar hij wettelijk recht op heeft
 • Opbouw bovenwettelijke vakantie-uren conform cao of arbeidsovereenkomst
 • UWV betaalt al 8 procent vakantiegeld gelijk met de uitkering. Over dit bedrag betaalt/reserveert de werkgever niet (nogmaals) vakantiegeld

Dienstverband eindigt tijdens verlof: nieuwe werkgever

 • Werknemer kan bij nieuwe werkgever het verlof verder opnemen
 • Oude werkgever geeft op verzoek een schriftelijke verklaring af aan werknemer met resterende duur verlof
 • Oude werkgever betaalt ontvangen uitkering voor dit resterende verlof aan werknemer
 • Uitkering blijft gelijk
 • Dit hoeft werkgever en/of werknemer niet te melden bij UWV
 • Nieuwe werkgever doet geen nieuwe aanvraag

Dienstverband eindigt tijdens verlof: geen nieuwe werkgever

• UWV vordert eventueel te veel ontvangen uitkering terug van werkgever of werknemer
• Werkgever meldt bij UWV dat werknemer het verlof niet geheel heeft opgenomen. Je gebruikt hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering’.

Ziekte en aanvullend geboorteverlof

 • Langdurig zieke werknemer kan verlof opnemen:
  als hij binnen 6 maanden na geboorte van kind weer (gedeeltelijk) werkt voor de uren dat hij weer gedeeltelijk werkt.
 • De loondoorbetaling bij ziekte voor niet gewerkte uren omdat hij ziek is, loopt gewoon door.
 • Werknemer ontvangt Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) en werkt (gedeeltelijk)? Dan worden inkomsten gekort op de uitkering. Tijdens het verlof blijft UWV de Ziektewet-uitkering op dezelfde manier korten.

Werknemer wordt ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan stopt het verlof niet:

 • werknemer kan het verlof na herstel verder opnemen als werkgever daarmee instemt;
 • verlof dat door ziekte binnen 6 maanden na geboorte niet is opgenomen, komt te vervallen;
 • de uitkering wijzigt niet;
 • werkgever hoeft ziekte alleen te melden bij aanspraak op een Ziektewet-uitkering.

Meerling/opname ziekenhuis/adoptie- of pleegzorg

Bij geboorte van een tweeling of een meerling of bij opname van kind in ziekenhuis blijft de duur van het aanvullend geboorteverlof 5x de wekelijkse arbeidsduur. Verlenging is niet mogelijk.

Voor de partner van de adoptie- of pleegouder is er geen aanvullend geboorteverlof bij de opname van kind in het gezin.

Wijzigingen doorgeven aan UWV:

 • Ingangsdatum van aanvullend geboorteverlof wijzigt
 • Bij einde dienstverband: aantal dagen dat verlof niet is opgenomen
 • Wijziging verlof
  Bijvoorbeeld werknemer heeft 5 weken opgenomen in plaats van 2 weken
  Bijvoorbeeld als verlof niet binnen 6 maanden is opgenomen
 • Via formulier ‘Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Alles over aanvullend geboorteverlof op UWV.nl

Bron: UWV Werkgeverscongressen Online 2021

Reactie plaatsen