Bedrijfseconomische ontslag, waar op te letten?
13 mei 2020 
in Ontslag
2 min. leestijd

Bedrijfseconomische ontslag, waar op te letten?

Helaas zijn bedrijven soms genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen. Eén zo'n maatregel zou bedrijfseconomisch ontslag kunnen zijn voor één of meerdere medewerkers. Bij bedrijfseconomisch ontslag komt een heleboel kijken voordat de ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven. Welke aandachtspunten zijn er om op te letten als je over moet gaan tot bedrijfseconomisch ontslag?

Welke bedrijfseconomische omstandigheden zijn er?

Bedrijfseconomische omstandigheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
 • structureel verval van arbeidsplaatsen;
 • een slechte financiële positie;
 • werkvermindering;
 • organisatorische veranderingen/reorganisatie;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • bedrijfsverhuizing; en
 • het vervallen van een loonkostensubsidie.
Een combinatie van deze omstandigheden is ook mogelijk.

Bedrijfseconomische omstandigheden aannemelijk maken

De werkgever moet de bedrijfseconomische omstandigheden aannemelijk maken; én laten zien dat het treffen van maatregelen die leiden tot het structureel vervallen van arbeidsplaatsen (bezien over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Aan de hand van de informatie die de werkgever aan het UWV verstrekt, moet het UWV kunnen toetsen of wat hij aanvoert zijn beslissing voldoende ondersteunt. De werkgever moet het UWV overtuigen dat:
 • sprake is van de aangevoerde bedrijfseconomische omstandigheden, onder meer door het overleggen van stukken waaruit blijkt dat de werkgever deze terecht aanvoert;
 • de maatregelen die hij neemt ten dienste staan van een doelmatige bedrijfsvoering;
 • het aantal vervallen arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de ernst van de bedrijfseconomische omstandigheden;
 • het aantal vervallen arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de door hem getroffen maatregelen.
Als het vervallen van arbeidsplaatsen plaatsvindt in het kader van een collectief ontslag, dan hoeft een werkgever de bedrijfseconomische noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen niet te onderbouwen als uit een schriftelijke verklaring van de bij een collectief ontslag betrokken verenigingen van werknemers blijkt dat voor een doelmatige bedrijfsvoering het noodzakelijk is dat arbeidsplaatsen komen te vervallen. Iedere bedrijfseconomische omstandigheid brengt een andere onderbouwing richting het UWV met zich mee en gelden er strikte regels waar de werkgever aan moet voldoen. 

Wie wordt er dan ontslagen?

Om te bepalen welke medewerkers ontslagen dienen te worden, moet de ontslagvolgorde worden bepaald. Dit heet "afspiegelen". Uitgangspunt van het afspiegelen is dat aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een grotere bescherming toekomt dan aan (sommige) flexibele medewerkers die dezelfde werkzaamheden verrichten. Op grond hiervan geldt bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden een rangorde tussen groepen medewerkers. Hoe werkt het afspiegelen en wordt de rangorde bepaald?
 1. vaststellen bedrijfsvestigingen
 2. categorie uitwisselbare functies vaststellen
 3. personeelsbestand vaststellen
 4. peildatum vaststellen
 5. werknemers die op de peildatum werkzaam zijn in dezelfde en/of uitwisselbare functies indelen in vijf leeftijdscategorieën (vastgesteld door UWV).
Na het uitvoeren van bovenstaande stappen moet per leeftijdscategorie de rangorde van ontslag worden bepaald:
 1. Externe medewerkers: gedetacheerden en uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging.
 2. (Payroll)werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 3. (Payroll)werknemers als bedoeld in artikel 7:628a BW
 4. (Payroll)werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen ten hoogste 26 weken eindigt na de datum waarop op de aanvraag wordt beslist.
 5. (Payroll)werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en (payroll)werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvoor de looptijd van het contract meer dan 26 weken bedraagt, te rekenen vanaf de datum waarop op de aanvraag wordt beslist.
Nu bovenstaande duidelijkheid geeft over het waarom (bedrijfseconomische omstandigheden) en wie (afspiegeling) er ontslagen dienen te worden, zal de werkgever de ontslagvergunning bij het UWV moeten gaan aanvragen. Meer weten over bedrijfseconomisch ontslag of ontslag in algemene zin, neem dan contact op met één van onze adviseurs via info@tophrdesk.nl  of bel ons op 072-5315464. bron: XpertHR        
Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen